ஞாயிறு, 16 ஆகஸ்ட், 2015

பொன் விழா கொண்டாட்டம் 

எங்கள் பள்ளியில் 50வது ஆண்டு

 விழா  07.08.2015 அன்று 

நடைபெற்றது. அந்த விழாவின் 

காட்சிகளில் சில.4 கருத்துகள்: