வியாழன், 4 அக்டோபர், 2012

மூலிகைத் தோட்டம்

எங்கள் பணித்திட்டம்

எங்கள் பணித்திட்டம்


மாணவர்களிடையேயே தன்னம்பிக்கையை வளர்க்க, அவர்களின் திறமைகளை கண்டறிந்து, அதனை வெளிப்படுத்த சிறந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தருவதும், அதற்கான சிறந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தருவதும் எங்கள் பணித் திட்டம் ஆகும்

எங்கள் பள்ளி

இலக்கு

எங்கள் இலக்கு
மாணவர்களுக்கு தரமான  கல்வியை  அளிப்பதும், அவர்களை இந்திய நாட்டின்   சிறந்த  குடிமகனாக ஆக்குவதும் ஆகும்.